Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj

ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRPSKOJ

I OPŠTE ODREDBE

Opšte odredbe

Član 1.

1) Ovim zakonom uređuju se pravila vanparničnog postupka na osnovu kojih nadležni registarski sud postupa i odlučuje o upisu u sudski registar.

2) Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se postupak upisa u Registar poslovnih subjekata u skladu sa Okvirnim zakonom o registraciji poslovnih subjekata Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Okvirni zakon).

Cilj Zakona

Član 2.

1) Cilj ovog zakona je da se utvrdi postupak upisa u registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, te da se u skladu s Okvirnim zakonom uspostavi jednoobrazna identifikacija poslovnih subjekata.

2) U cilju utvrđenom u stavu (1), Zakon utvrđuje hitan i jednoobrazan postupak upisa u registar poslovnih subjekata, primjenjiv na sve poslovne subjekte osnovane u Bosni i Hercegovini, kako od domaćih, tako i od stranih pravnih i fizičkih lica.

Značenje pojedinih izraza upotrebljenih u Zakonu

Član 3.

1) Izrazi korišćeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

 1. Registar – baza podataka koja sadrži podatke i isprave o subjektima, a sastoji se od Glavne knjige Registra i Zbirke isprava Registra.

 2. Registarski sud – svaki sud nadležan za poslove registracije i kao takav označen posebnim zakonom Republike Srpske.

 3. Nadležni registarski sud – sud nadležan za upis u registar subjekta upisa, koji se određuje prema sjedištu subjekta upisa.

 4. Glavna knjiga Registra – javni dio Registra koji sadrži podatke o subjektima upisa propisane ovim zakonom, a vodi se u elektronskom i štampanom obliku. Glavnu knjigu Registra u štampanom obliku vodi sud nadležan prema sjedištu poslovnog subjekta.

 5. Zbirka isprava Registra – dio Registra koji sadrži isprave na osnovu kojih je izvršen upis podataka o subjektima upisa u Glavnu knjigu Registra, kao i druge dokaze dostavljene i sastavljene u postupku upisa u Registar, kao i odluke donesene u postupku upisa u registar.

 6. Subjekt upisa – poslovni subjekt, odnosno pravno lice čiji je upis obavezan po ovom zakonu. To je preduzeće osnovano sa ciljem obavljanja privredne djelatnosti, zadruga ili zadružni savez i drugo pravno lice koje se osniva u skladu sa zakonima Republike Srpske, a s ciljem ostvarivanja profita. Subjekti upisa, u smislu ovog zakona, jesu i subjekti čiji je upis određen posebnim zakonom Republike Srpske.

 7. Matični broj subjekta upisa (u daljem tekstu MBS) – evidencijski identifikacioni broj koji svakom subjektu upisa prilikom upisa u Registar dodjeljuje nadležni registarski sud. Matični broj subjekta upisa je jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv.

 8. Upis u Registar – svaki unos jednog ili više podataka od značaja za pravni promet u Glavnu knjigu Registra.

 9. Brisanje iz Registra – svaki unos čije značenje je prestanak subjekta upisa odnosno prestanak važenja pojedinačnog podatka upisanog u Glavnoj knjizi Registra vezanog za pojedinačni subjekt upisa.

 10. Učesnik u postupku registracije – lice koje je pokrenulo postupak registracije, lice o čijim se pravima i pravnim interesima odlučuje u postupku te nadležni organ. Predlagač, u smislu ovog zakona, jeste subjekt upisa odnosno drugo lice po čijem se prijedlogu pokreće postupak za upis u sudski Registar, a protivnik predlagača je subjekt upisa prema kome se ostvaruje zahtjev istaknut u prijedlogu.

 11. Podnosilac prijave – učesnik u postupku registracije koji je pokrenuo postupak registracije, a odnosi se na osnivača koji podnosi prijavu odnosno lice ovlašćeno osnivačkim aktom, generalnim odnosno specijalnim punomoćjem ili temeljem drugog pravnog osnova da podnese prijavu za upis u sudski Registar.

 12. Izvod iz Registra – ovjerena isprava koja se izdaje na zahtjev zainteresovanog lica na propisan način, a sadrži traženi podatak odnosno podatke koji se nalaze u Glavnoj knjizi Registra za pojedinačnog subjekta upisa koji važe u određenom trenutku odnosno određenom vremenskom periodu.

Principi registracije

Član 4.

1) Postupak registracije poslovnih subjekata se temelji na sljedećim principima:

 1. Obveznosti – svi poslovni subjekti definisani kao takvi ovim i drugim posebnim zakonima Republike Srpske obavezni su, prije započinjanja poslovne djelatnosti koju namjeravaju obavljati, da se registruju kod nadležnog registarskog suda.

 2. Zakonitosti – postupak registracije utvrđen je ovim zakonom.

 3. Oficijelnosti – nadležni registarski sud ne može odbiti uredno podnesenu i dokumentiranu prijavu, i po prijemu iste postupa po službenoj dužnosti.

 4. Formalnosti – registracioni obrasci imaju obaveznu pismenu formu, čiji je sadržaj utvrđen ovim zakonom.

 5. Prioriteta – nadležni registarski sud je dužan postupati po pojedinačnim zaprimljenim prijavama prema redoslijedu njihovog prijema.

 6. Konstitutivnosti – trenutkom upisa u Registar, faktičke činjenice koje se odnose na subjekat upisa postaju pravne, odnosno momentom upisa u Registar se konstituiraju određena prava kao i djelovanje registracije prema trećim licima.

 7. Jednoobraznosti – registracija poslovnih subjekata utvrđuje se jednoobrazno.

 8. Javnosti – svako može, bez dokazivanja pravnog interesa, razgledati podatke upisane u Glavnoj knjizi Registra i javne podatke iz Zbirke isprava Registra, te zahtijevati da mu se izda izvod odnosno prijepis javnih podataka iz Glavne knjige Registra, a jedino se zakonom propisuje kada je za uvid ili za pribavljanje izvoda iz Zbirke isprava Registra nužno dokazivanje pravnog interesa.

2) Ostvarenje prava uvida u podatke Glavne knjige Registra koja se vodi u elektronskom obliku, te davanje izvoda iz iste, dužan je omogućiti svaki registarski sud, bez obzira da li je isti proveo postupak registracije poslovnog subjekta.

Subjekti registracije

Član 5.

1) Subjekti obavezni na registraciju su subjekti definisani kao poslovni ovim i posebnim zakonima Republike Srpske.

2) Subjekti definisani odredbom stava (1) ovog člana su svi oblici privrednih društava/preduzeća i njihovog povezivanja, javna preduzeća, preduzeća koja imaju javna ovlašćenja, ustanove, javne korporacije, poslovna udruženja, zadruge, zadružni savezi i drugi subjekti određeni posebnim zakonom.

Shodna primjena Zakona

Član 6.

1) Na subjekte koji nisu osnovani kao poslovni odnosno nisu osnovani sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrovane djelatnosti, odnosno pravna lica ili ustanove čiji je upis u sudski registar određen posebnim zakonom, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona.

Predmet registracije

Član 7.

1) U registar se upisuju osnivanje, povezivanje i prestanak subjekta upisa, osnivanje odnosno prestanak dijela subjekta upisa, sve statusne promjene uključujući promjene oblika organizovanja subjekta, podaci o subjektu upisa koji su od značaja za pravni promet i njihova izmjena, podaci u vezi sa stečajnim odnosno likvidacionim postupkom, podaci o pokretanju postupka brisanja subjekta registracije, kao i drugi podaci utvrđeni ovim i drugim posebnim zakonima Republike Srpske.

2) Pored navedenog u stavu (1) ovog člana, u registar se upisuje zabrana obavljanja djelatnosti na osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog organa, privremene mjere odnosno zabilješke o odlukama donesenim u skladu sa drugim propisima.

II POSTUPAK REGISTRACIJE

Nadležnost za vođenje Registra

Član 8.

1) Registar vode sudovi određeni Zakonom o sudovima Republike Srpske (u daljem tekstu: registarski sud).

2) Subjekt upisa može biti registrovan samo kod nadležnog registarskog suda.

3) Samo nadležni registarski sud ima aktivni pristup Glavnoj knjizi Registra i može unositi i mijenjati podatke Glavne knjige za subjekte upisa koje upisuje u Registar.

4) Prijava za registraciju subjekta upisa može se predati bilo kom registarskom sudu, nezavisno od sjedišta subjekta upisa. Ako je prijava za registraciju subjekta upisa predana nenadležnom registarskom sudu, taj sud će istu, po službenoj dužnosti, bez odlaganja, zajedno s ispravama u štampanom obliku koje su predane uz prijavu za registraciju, dostaviti nadležnom registarskom sudu.

5) Nadležni registarski sud je dužan postupiti po prijavi zaprimljenoj na način opisan u stavu (4) ovog člana.

6 )Nadležni registarski sud je dužan uredno i ažurno čuvati i voditi Glavnu knjigu Registra i Zbirku isprava u štampanom obliku, kao i osigurati odgovarajuće uslove za čuvanje tih knjiga.

7) Ukoliko u sastavu subjekta upisa ima i takvih subjekata (dijelova subjekta upisa) čije se sjedište nalazi na području drugog registarskog suda, svi subjekti se vode samo u registru nadležnog registarskog suda kod kojeg se vodi poslovni subjekat u čijem se sastavu nalaze.

8) Nadležni registarski sud je dužan obavijestiti o upisu dijela ili poslovne jedinice navedenih u stavu (7) ovog člana, registarski sud na području na kome se taj dio ili poslovna jedinica nalaze i organe utvrđene članom 77. ovog zakona. Nadležnost u slučaju promjene sjedišta

Član 9.

1) U slučaju promjene sjedišta subjekta upisa, koja dovodi do promjene nadležnosti suda, elektronski podaci i isprave koje se odnose na poslovni subjekat koji je promijenio sjedište se dostavljaju, bez odlaganja, po službenoj dužnosti registarskom sudu nadležnom prema izmijenjenom sjedištu subjekta upisa.

2) Ako subjekt upisa promjeni sjedište na područje drugog registarskog suda, za odlučivanje o upisu promjene nadležan je registarski sud na čijem se području nalazi novo sjedište subjekta upisa.

3) U slučaju statusne promjene subjekta upisa koja dovodi do promjene sjedišta, nakon izvršenog upisa statusne promjene, upis u registar novog subjekta, izvršiće sud nadležan prema novom sjedištu.

Sadržaj Registra

Član 10.

1) Registar se sastoji od Glavne knjige i Zbirke isprava Registra. Nadležni registarski sud vodi Glavnu knjigu Registra i Zbirku isprava za svakog pojedinačnog subjekta upisa.

2) Glavna knjiga Registra je knjiga podataka koja se istovremeno vodi u štampanom i elektronskom obliku. Glavna knjiga Registra u štampanom obliku vodi se u nadležnom registarskom sudu. Glavna knjiga registra u elektronskom obliku dostupna je svim registarskim sudovima u Bosni i Hercegovini.

3) Nadležni registarski sud je dužan da osigura konačan upis u Glavnu knjigu Registra trenutno dostupan svim registarskim sudovima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

4) U momentu predaje prijave za registraciju, podaci koji su dostupni su ograničeni na momenat predaje prijave i firmu prijavljenu za registraciju. Nakon okončanog postupka registracije, odnosno nakon izdavanja rješenja o registraciji, svi podaci sadržani u Glavnoj knjizi Registra su dostupni u skladu sa odredbom stavova 2. i 3. ovog člana.

5) Zbirka isprava Registra vodi se u štampanom obliku, a može se voditi i u elektronskom obliku.

6) Registarski sudovi odgovaraju za vjerodostojnost upisa koji provedu.

Troškovi registracije

Član 11.

1) Svaki učesnik u postupku za upis u sudski registar snosi svoje troškove.

III OBAVEZNI PODACI REGISTRA

Opšti i posebni podaci o poslovnim subjektima

Član 12.

1) Nadležni registarski sud ovlašćen je i dužan tražiti samo one podatke utvrđene ovim i Okvirnim zakonom o registraciji poslovnih subjekata.

Opšti podaci

Član 13.

1) Opšti podaci o poslovnim subjektima, koje nadležni registarski sud unosi u Glavnu knjigu Registra su:

a)firma i sjedište odnosno ime, prezime i prebivalište (svih) osnivača/vlasnika subjekta upisa;

 1. predmet upisa;

 2. datum, dan i sat prijema prijave za upis;

 3. firma i sjedište subjekta upisa;

 4. skraćena oznaka firme subjekta upisa;

 5. matični broj subjekta upisa;

 6. oblik subjekta upisa;

 7. naziv, broj i datum akta o osnivanju subjekta upisa;

 8. ime, prezime i položaj ovlašćenog predstavnika/zastupnika subjekta upisa;

 9. obim ovlašćenja ovlašćenog predstavnika/zastupnika subjekta upisa;

 10. visina ugovorenog (upisanog) osnovnog kapitala;

 11. visina uplaćenog kapitala u novcu;

 12. vrijednost kapitala u stvarima i pravima;

 13. procentualno učešće pojedinačnog osnivača u kapitalu subjekta upisa (u novcu, pravima i stvarima);

 14. djelatnost subjekta upisa sa šiframa djelatnosti predviđenim važećom klasifikacijom djelatnosti.

Posebni podaci

Član 14.

1) Posebni podaci odnosno podaci koji se obavezno unose u Registar u slučaju upisa dijelova subjekta upisa, upisa međusobno povezanih subjekata upisa, te upisa statusnih promjena odnosno promjena opštih i posebnih podataka od značaja za pravni promet, odnose se na upis:

 1. upis dijela ili poslovne jedinice subjekta upisa;

 2. upis veze supsidijarnog društva;

 3. spajanja dva ili više subjekata upisa;

 4. pripajanja jednog ili više subjekata upisa drugom subjektu upisa;

 5. podjele subjekta upisa na dva ili više subjekata upisa;

 6. promjene oblika subjekta upisa; i

 7. prestanka subjekta upisa.

Registracija dijela ili poslovne jedinice subjekta upisa

Član 15.

1) Podaci koji se obavezno unose u Registar, u slučaju registracije dijela ili poslovne jedinice subjekta upisa su:

 1. sjedište dijela ili poslovne jedinice subjekta upisa;

 2. djelatnost dijela ili poslovne jedinice subjekta upisa;

 3. naziv, broj i datum akta o osnivanju dijela ili poslovne jedinice subjekta upisa; i

 4. ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje dijela ili poslovne jedinice subjekta upisa.

2) Dio ili poslovna jedinica subjekta upisa upisuje se u Glavnu knjigu Registra osnivača dijela ili poslovne jedinice subjekta upisa.

Supsidijarna društva

Član 16.

1) Prilikom registracije poslovnog subjekta koje je pravno samostalno, ali je u međusobnim odnosima, po osnovu kapitala i vođenja poslova odnosno upravljanja, sa drugim poslovnim subjektom (supsidijarno društvo), u Registru odnosno Glavnoj knjizi Registra, izvodima i rješenju o registraciji većinskog društva, nadležni registarski sud će upisati vezu, upisom matičnog broja subjekta supsidijarnog društva uz podatke matičnog subjekta odnosno upisom matičnog broja subjekta matičnog društva uz podatke supsidijarnog društva.

Registracija spajanja dvaju ili više subjekata upisa

Član 17.

1) Podaci koji se obavezno unose u u Glavnu knjigu Registra, u slučaju spajanja dva ili više subjekata upisa su:

 1. firma i sjedište subjekata upisa koji se spajaju;

 2. broj i datum rješenja o registraciji kojim su registrovani subjekti upisa koji se spajaju;

 3. naziv, broj i datum akta o spajanju subjekata upisa;

 4. firma i sjedište novog subjekta upisa nastalog spajanjem sa novim opštim podacima.

2) U rješenju o registraciji subjekta upisa koji prestaje postojati spajanjem u novi subjekt upisa, upisuje se pored činjenice prestanka postojanja – brisanja i činjenica spajanja odnosno MBS novog subjekta.

Registracija pripajanja jednog ili više subjekata upisa drugom subjektu upisa

Član 18.

1) Podaci koji se obavezno unose u Glavnu knjigu Registra, u slučaju registracije pripajanja jednog ili više poslovnih subjekata drugom su:

 1. firma i sjedište subjekta upisa koji se pripaja drugom subjektu upisa;

 2. broj i datum rješenja o registraciji kojim je registrovan subjekt upisa koji se pripaja;

 3. naziv, broj i datum akta o pripajanju subjekta upisa; i

 4. firma i sjedište subjekta upisa kojem se pripaja subjekt upisa sa novim opštim podacima.

2) U rješenju o registraciji subjekta upisa koji prestaje postojati pripajanjem drugom subjektu upisa, upisuje se pored činjenice prestanka postojanja – brisanja i činjenica pripajanja odnosno broj rješenja o registraciji subjekta upisa kojem je pripojen.

3) U rješenju o registraciji postojećeg subjekta upisa, upisuje se činjenica pripajanja kao i novi opšti podaci.

Registracija podjele subjekta upisa na dva ili više subjekata upisa

Član 19.

1) Podaci koji se obavezno unose u Glavnu knjigu Registra, u slučaju registracije podjele subjekta upisa na dva ili više subjekata upisa su:

 1. firma i sjedište subjekta koji se dijeli na dva ili više novih subjekata upisa;

 2. broj i datum rješenja o registraciji kojim je registrovan subjekt upisa koji se dijeli;

 3. naziv, broj i datum akta o podjeli subjekta upisa; i

 4. firma i sjedište novog/ih subjekata upisa nastalih dijeljenjem subjekta upisa sa novim opštim podacima.

2) U rješenju o registraciji subjekta upisa koji se dijeli, pored činjenice dijeljenja odnosno prestanka postojanja – brisanja, upisuje se broj i datum rješenja o registraciji novih subjekata upisa nastalih dijeljenjem.

Registracija promjene oblika subjekta upisa

Član 20.

1) Podaci koji se obavezno unose u Glavnu knjigu Registra, u slučaju registracije promjene oblika subjekta upisa su:

 1. naziv, broj i datum akta o promjeni oblika subjekta upisa; i

 2. novi opšti podaci, ukoliko je došlo do njihove izmjene.

Registracija prestanka (brisanja) subjekta upisa

Član 21.

1) Podaci koji se obavezno unose u Glavnu knjigu Registra, u slučaju registracije prestanka subjekta upisa, na jedan od načina utvrđenih važećim propisima Republike Srpske su:

 1. datum prestanka subjekta upisa; i

 2. razlog prestanka subjekta upisa.

2) Pokretanje postupka stečaja odnosno likvidacije unosi se na temelju odluke nadležnog suda.

3) Nakon zaključenja postupka likvidacije odnosno stečaja, pravosnažno rješenje suda o zaključenju ovog postupka se dostavlja nadležnom registarskom sudu. Na osnovu prednjeg, nadležni registarski sud će po službenoj dužnosti brisati subjekat upisa iz sudskog Registra.

IV ISPRAVE I DRUGI AKTI NEOPHODNI ZA UPIS U REGISTAR POSLOVNOG SUBJEKTA

Registarske isprave

Član 22.

1) Za potrebe utvrđivanja i provjere opštih i posebnih podataka koji se prilikom osnivanja poslovnog subjekta ili izmjena podataka od značaja za pravni promet obavezno unose u Registar, u zavisnosti od predmeta upisa, registarski sud će zahtjevati podnošenje isprava kako slijedi:

 1. ličnu kartu, putnu ispravu ili izvod iz odgovarajućeg registra kojim se utvrđuje identitet osnivača za strano ili domaće fizičko ili pravno lice;

 2. ličnu kartu, putnu ispravu ili odgovarajuću prijavu kod nadležnog organa unutrašnjih poslova kojim se utvrđuje identitet podnosioca prijave za domaće i strano fizičko lice;

 3. ličnu kartu ili putnu ispravu i odgovarajuće pismeno ovlašćenje kojim se utvrđuje svojstvo lica ovlašćenog za zastupanje odnosno predstavljanje subjekta upisa i ovjereni potpis tog lica;

 4. akt o osnivanju ili akt o izmjenama opštih podataka od značaja za pravni promet već osnovanog odnosno registrovanog subjekta upisa kojim se utvrđuje osnivanje odnosno izmjena relevantnih podataka sa ovjerenim potpisima ovlašćenih lica;

 5. statut poslovnog subjekta;

 6. odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu ako nije imenovano aktom o osnivanju;

 7. potvrdu banke o izvršenoj uplati na privremeni račun deponovanih novčanih uloga, kojom se utvrđuje visina uplaćenog kapitala u novcu;

 8. dokaz o sredstvima obezbjeđenja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga kod jednočlanog društva kapitala;

 9. izvod iz odgovarajućeg javnog registra kojim se utvrđuje svojina na ulogu u stvarima i pravima odnosno prijava za odgovarajući javni registar, i nalaz ovlašćenog sudskog vještaka kojim se utvrđuje vrijednost uloga u stvarima i pravima;

 10. odgovarajuće odobrenje Komisije za hartije od vrijednosti i Centralnog registra hartija od vrijednosti ukoliko je propisano posebnim zakonom;

 11. dokaz o sredstvima obezbjeđenja za neuneseni dio nenovčanog uloga kod jednočlanog društva kapitala;

 12. odobrenje nadležnog organa kao uslov upisa u Registar predviđeno odredbom člana 46. ovog zakona.

                        V
  

  ISPRAVE I DRUGI AKTI NEOPHODNI ZA UPIS POJEDINAČNIH OBLIKA POSLOVNIH SUBJEKATA

Isprave neophodne za upis osnivanja akcionarskog društva

Član 23.

1) Uz prijavu za upis osnivanja akcionarskog društva, pored ostalih, isprave koje se podnose su:

 1. isprave utvrđene odredbom člana 22, stavom 1, tačkama a, b. i c. ovog zakona;

 2. akt o osnivanju;

 3. statut;

 4. odobrenje nadležnog organa (Komisija za vrijednosne papire, Centralni registar vrijednosnih papira), ako je posebnim propisom predviđeno;

 5. isprave utvrđene odredbom člana 22. stav 1. tačka i ovog zakona;

 6. potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala u novcu odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo;

 7. odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije imenovan aktom o osnivanju;

 8. ovjeren potpis osobe ovlašćene za zastupanje.

2) U slučaju sukcesivnog osnivanja akcionarskog društva, subjekat upisa će podnijeti i dokaz o objavljivanju javnog poziva za upis i uplatu dionica odnosno prospekt sa odobrenjem prospekta od strane nadležnog organa.

3) Uz prijavu za upis u registar jednočlanog akcionarskog društva, uz prijavu se prilaže, pored navedenog u stavu (1) ovog člana, dokaz o sredstvima obezbjeđenja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga, odnosno za vrijednost neunesenog nenovčanog uloga.

4) U registar se upisuju osnivači akcionarskog društva.

Isprave neophodne za upis osnivanja banke ili druge finansijske organizacije

Član 24.

1 )Uz prijavu za upis u registar osnivanja banke, prilažu se:

 1. isprave utvrđene odredbom člana 22, stavom (1), tačkama a, b. i c.;

 2. akt o osnivanju banke;

 3. statut banke;

 4. rješenje Agencije za bankarstvo o izdavanju dozvole za rad, kao i saglasnost na akt o osnivanju i statut;

 5. dokaz da su uplaćena novčana sredstva na privremeni račun kod banke;

 6. akt o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora;

 7. ovjeren potpis osobe ovlašćene za zastupanje;

 8. dokaz da su osnivači banke sredstva u nenovčanom obliku stavila na raspolaganje banci.

2) Uz prijavu za upis u registar poslova platnog prometa sa inostranstvom, kreditnih poslova sa inostranstvom i devizno valutnih i mjenjačkih poslova banke prilaže se ovlašćenje Agencije za bankarstvo, kao i odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje i ovjeren potpis tih lica.

3) Uz prijavu za upis u registar poslova berzanskog posredovanja koje obavlja banka ili druga organizacija prilaže se saglasnost Agencije za bankarstvo.

4) Na upis u registar dijela banke shodno se primjenjuju odredbe člana 15. ovog zakona.

5) Na upis u registar štedionica, štedno-kreditnih organizacija i štedno-kreditnih zadruga shodno se primjenjuju odredbe stava (1) ovog člana.

Isprave neophodne za upis osnivanja akcionarskog drušva za osiguranje

Član 25.

1) Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja akcionarskog društva za osiguranje prilažu se:

 1. isprave utvrđene odredbom člana 22, stavom (1), tačkama a, b. i c. ovog zakona;

 2. akt o osnivanju;

 3. statut društva;

 4. dozvola nadležnog organa za rad društva;

 5. akt o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora;

 6. ovjereni potpis lica ovlašćenog za zastupanje;

 7. dokaz o deponovanim novčanim sredstvima na privremeni račun; i

 8. dokaz o ulozima u stvarima i pravima.

2) Na upis u registar dijela akcionarskog društva za osiguranje shodno se primjenjuju odredbe člana 15 ovog zakona.

3) Uz prijavu za upis u registar osnivanja društva za uzajamno osiguranje shodno se primjenjuju odredbe stava (1) ovog člana.

4) Uz prijavu za upis u registar osnivanja agencije za poslove pružanja drugih usluga u osiguranju prilažu se isprave koje se odnose na upis akcionarskog odnosno društva s ograničenom odgovornošću, kao i dozvola nadležnog organa za rad te agencije.

Isprave neophodne za upis osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću

Član 26.

1) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, obavezne su isprave:

 1. isprave utvrđene odredbom člana 22. stavom 1, tačkama a, b. i c. ovog zakona;

 2. akt o osnivanju;

 3. potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo;

 4. odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ukoliko nije imenovano aktom o osnivanju;

 5. ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

2) Uz prijavu za upis u registar osnivanja jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se, uz isprave navedene u stavu (1) ovog člana, dokaz o sredstvima obezbjeđenja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga odnosno za vrijednost neunesenog nenovčanog udjela.

Isprave neophodne za upis osnivanja ortačkog društva i komanditnog društva

Član 27.

1) Uz prijavu za upis u registar osnivanja ortačkog i komanditnog društva, prilažu se isprave:

 1. akt o osnivanju;

 2. potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun, odnosno dokaz o tome da su stvari i prava stavljeni na raspolaganje društvu ukoliko je predviđena uplata novca odnosno unošenje stvari i prava u društvo aktom o osnivanju; i

 3. ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

Isprave neophodne za upis u sudski registar osnivanja javnog preduzeća i privatizacije preduzeća

Član 28.

1) Na upis u registar osnivanja javnog preduzeća shodno se primjenjuju odredbe zakona koje se odnose na upis akcionarskog i društva sa ograničenom odgovornošću u zavisnosti od oblika organizovanja javnog preduzeća.

2) Odredba člana 22. stava (1), tačaka a, b. i c. ne primjenjuje se na organe uprave kao osnivače preduzeća.

3) Kod prijave upisa u registar izvršene privatizacije, subjekt upisa je u zakonom utvrđenom roku dužan prijaviti za upis u registar promjenu svojine uz koju zavisno od modela promjene odnosno oblika organizovanja prilaže pismeno obavještenje o izvršenoj privatizaciji državnog kapitala u preduzeću od strane Direkcije za privatizaciju, odluku o promjeni oblika preduzeća kao sastavnog dijela programa privatizacije, ugovor o pribavljanju dodatnog kapitala (dokapitalizaciji) i druge isprave kojima se dokazuju ostali opšti podaci.

Isprave neophodne za upis u sudski registar osnivanja preduzeća

koje ima javna ovlašćenja

Član 29.

1) Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja preduzeća koje ima javna ovlašćenja, prilažu se:

 1. isprave utvrđene odredbom člana 22. stavom (1), tačkama a., b. i c. ovog zakona;

 2. akt o osnivanju;

 3. statut;

 4. dokaz o iznosu sredstava za osnivanje i početak rada preduzeća, odnosno dokaz da su stvari i prava koja se unose u preduzeće predata na raspolaganje preduzeću;

 5. odluka o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora ako nije imenovan aktom o osnivanju i ovjereni potpis;

 6. akt nadležnog organa o davanju javnog ovlašćenja preduzeću;

 7. akt nadležnog organa da preduzeće koje ima javna ovlašćenja ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova ako je to predviđeno posebnim zakonom;

Isprave neophodne za upis u sudski registar osnivanja poslovnog udruženja

Član 30.

1) Uz prijavu za upis u registar osnivanja poslovnog udruženja prilaže se ugovor o osnivanju, dokaz o uplati osnovnog kapitala u novcu, kao i dokaz o stavljanju stvari i prava na raspolaganje poslovnom udruženju u skladu sa ugovorom, odluka o imenovanju zastupnika poslovnog udruženja i ovjeren potpis zastupnika poslovnog udruženja.

Isprave neophodne za upis u registar osnivanja zadruge i zadružnog saveza

Član 31.

1) Uz prijavu za upis u registar osnivanja zadruge prilažu se:

 1. akt o osnivanju;

 2. zadružna pravila;

 3. dokaz o izvršenoj uplati ili unošenju dijela odnosno sredstava osnivača u skladu sa osnivačkim aktom;

 4. odluka o imenovanju direktora;

 5. ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

2) Na upis u sudski registar zadružnog saveza shodno se primjenjuje odredba stava (1) ovog člana.

Isprave neophodne za upis u registar prokure

Član 32.

1) Uz prijavu za upis prokure u sudski registar prilažu se isprave:

 1. odluka o davanju prokure; i
 2. ovjeren potpis prokuriste.

2) Na prijavu za upis prokure i obima ovlašćenja različitih od utvrđenih posebnim zakonom, shodno se primjenjuju odredbe koje se odnose na lica ovlašćena za zastupanje poslovnog subjekta.

VI ISPRAVE NEOPHODNE ZA UPIS PROMJENA PODATAKA OD ZNAČAJA ZA PRAVNI PROMET

Isprave neophodne za upis u registar promjena podataka od značaja za pravni promet

Član 33.

Kod upisa promjena podataka od značaja za pravni promet kao što su promjena firme, sjedišta subjekta upisa, djelatnosti subjekta upisa, lica ovlašćena za zastupanje, promjene osnivača i drugih promjena u Registar se dostavlja akt o izmjenama i/ili dopunama tih podataka.

Prijava za upis u registar povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva

Član 34.

1) Uz prijavu za upis u registar povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva po osnovu novih uloga prilaže se odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala, dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), sa odobrenjem prospekta od strane nadležnog organa, potvrda banke o upisanim i uplaćenim akcijama ili drugi dokaz povećanja kapitala odnosno izvještaj ovlašćenog procjenjivača o vrijednosti uloga u stvarima i pravima.

2) Uz prijavu uslovnog povećanja kapitala akcionarskog društva prilaže se odluka skupštine društva o uslovnom povećanju kapitala. Uz prijavu za upis ukupnog iznosa za koji su izdate akcije u prethodnoj poslovnoj godini po osnovu odluke o uslovnom povećanju kapitala prilaže se izvještaj banke o upisanim i uplaćenim akcijama ili drugi dokaz povećanja kapitala i izjava direktora da su akcije izdate za namjene određene u toj odluci.

3) Uz prijavu za upis u registar povećanja osnovnog kapitala po osnovu ovlašćenog kapitala prilaže se odluka uprave društva o povećanju kapitala, izvod iz statuta odnosno odluka skupštine kojom je uprava ovlašćena za donošenje takve odluke kao i potvrda banke o upisanim i uplaćenim akcijama ili drugi dokaz povećanja kapitala.

4) Uz prijavu za upis u registar povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital prilaže se odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala i bilans stanja na osnovu koga je donesena odluka o povećanju kapitala.

5) Uz prijavu za upis u registar odluke o izdavanju zamjenjivih i participativnih obveznica prilaže se odluka skupštine ili odluka uprave društva o izdavanju tih obeznica sa ovlašćenjem skupštine za donošenje takve odluke. .

6) Na upis povećanja osnovnog kapitala jednočlanog akcionarskog društva shodno se primjenjuju odredbe stavova (1) do (4) ovog člana.

Isprave neophodne za upis smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva

Član 35.

1) Uz prijavu za upis u registar smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva prilaže se odluka skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala uz dokaz o objavljivanju odluke o smanjenju osnovnog kapitala sa pozivom povjeriocima da prijave svoja potraživanja u skladu sa zakonom, dokaz o pozivanju akcionara za podnošenje akcija radi spajanja ili promjene nominalne vrijednosti u skladu sa zakonom odnosno dokaz o poništavanju akcija ili oglašavanju akcija nevažećim.

2) Uz prijavu za upis pojednostavljenog smanjenja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem odluke shodno se primjenjuje odredba stava (1) ovog člana.

Isprave neophodne za upis u registar povećanja odnosno smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću

Član 36

1) Uz prijavu za upis u registar povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću podnosi se odluka o povećanju osnovnog kapitala i izmjene osnivačkog akta odnosno statuta društva donesene u skladu sa statutom društva, potvrda banke o uplati uloga odnosno dokaz o unošenju novih uloga saglasno toj odluci odnosno, po potrebi saglasnost nadležnog organa za sticanje značajnog ili većinskog učešća kapitala.

2) Uz prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću podnosi se odluka o smanjenju kapitala društva, kao i dokaz da su povjerioci subjekta upisa obaviješteni o namjeravanom smanjenju kapitala.

Isprave neophodne za upis u registar preostalog upisanog novčanog dijela osnovnog kapitala

Član 37.

1) Uz prijavu za upis u registar uplate preostalog upisanog novčanog dijela osnovnog kapitala akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću podnosi se potvrda banke o izvršenoj uplati.

Isprave neophodne za upis pristupanja novog člana odnosno prestanka članstva

Član 38.

1) Uz prijavu za upis u registar pristupanja novog člana ortačkom društvu prilažu se izmjene akta o osnivanju.

2)Uz prijavu za upis prestanka članskog odnosa u ortačkom društvu prilaže se isprava kojom se dokazuje osnov prestanka članskog odnosa i izmjene akta o osnivanju.

3) Uz prijavu za upis u registar pristupanja novog člana komanditnog društva i društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se odluka organa upravljanja subjekta upisa odnosno ugovor o prenosu udjela kao i izmjene i dopune osnivačkog akta odnosno statuta.

4) Uz prijavu za upis prestanka članskog odnosa u komanditnom društvu i društvu sa ograničenom odgovornošću prilaže se isprava kojom se dokazuje osnov prestanka članskog odnosa i izmjene i dopune osnivačkog akta odnosno statuta.

Isprave neophodne za upis promjena podataka od značaja za pravni promet

Član 39.

Promjena firme subjekta upisa

1) Uz prijavu za upis u registar promjene firme prilaže se odluka o promjeni firme.

Promjena sjedišta subjekta upisa

1) Uz prijavu za upis u registar promjene sjedišta subjekta upisa prilaže se odluka o promjeni sjedišta subjekta upisa.

Promjena djelatnosti subjekta upisa

1) Uz prijavu za upis promjene djelatnosti subjekta upisa prilaže se odluka o promjeni djelatnosti i odobrenje nadležnog organa ako je to propisano posebnim zakonom.

Promjena odgovornosti za obaveze

1) Uz prijavu za upis u registar promjene odgovornosti subjekta upisa za obaveze drugih subjekata upisa u pravnom prometu prilaže se ugovor odnosno njegove izmjene.

Promjena lica ovlašćenog za zastupanje

1) Uz prijavu za upis promjene lica ovlašćenog za zastupanje subjekta upisa prilaže se odluka nadležnog organa subjekta upisa kojom je jedno lice razriješeno odnosno kojom tom licu prestaje pravo zastupanja, a drugo lice imenovano odnosno ovlašćeno za zastupanje, kao i obim ovlašćenja i ovjereni potpis tog lica.

Promjena osnivača odnosno osnivačkog udjela

1) Uz prijavu za upis u registar promjene osnivača ili povećanja odnosno smanjenja broja osnivača ili promjene osnivačkog udjela prilaže se ugovor odnosno odluka o promjeni osnivača odnosno udjela.

VII ISPRAVE NEOPHODNE ZA UPIS STATUSNIH PROMJENA I PROMJENA OBLIKA POSLOVNIH SUBJEKATA

Isprave neophodne za upis u registar pripajanja poslovnih subjekata

Član 40.

1) Uz prijavu za upis u registar pripajanja poslovnog subjekta prilažu se ugovor o pripajanju, nalaz ovlašćenog sudskog vještaka o vrijednosti imovine koja učestvuje u pripajanju sa obrazloženjem, saglasnost skupština preduzeća na ugovor o pripajanju, dokaz o objavljivanju obavještenja o pokretanju postupka.

2) U slučaju da u pripajanju učestvuje javno preduzeće, osim isprava navedenih u stavu (1) ovog člana, prilaže se i saglasnost nadležnog organa na ugovor o pripajanju.

3) Ako se pripajanjem povećava osnovni kapital poslovnog subjekta kojem se drugi poslovni subjekt pripaja podnosi se i dokaz o visini ukupnog osnovnog kapitala.

4) Ako se 90% osnovnog kapitala zavisnog poslovnog preduzeća nalazi u vlasništvu matičnog kome se zavisno pripaja, nije potrebno podnositi saglasnost skupštine zavisnog preduzeća na ugovor o pripajanju, osim ako akcionari ili članovi preduzeća koji predstavljanju najmanje 1/10 osnovnog kapitala preduzeća ne zahtijevaju sazivanje skupštine radi donošenja odluke.

Isprave neophodne za upis u registar spajanja poslovnih subjekata

Član 41.

1) Uz prijavu za upis spajanja poslovnih subjekata prilažu se ugovor o spajanju, saglasnost skupština poslovnih subjekata na ugovor o spajanju i dokaz o objavljivanju obavještenja o pokretanju spajanja u skladu sa zakonom.

2) Ako u spajanju učestvuje i javno preduzeće uz prijavu se pored isprava navedenih u stavu (1) ovog člana prilaže i saglasnost nadležnog organa na ugovor o spajanju.

Isprave neophodne za upis u registar podjele poslovnih subjekata

Član 42.

1) Uz prijavu za upis novog poslovnog subjekta nastalog podjelom prilaže se isprava odluka skupštine o podjeli poslovnog subjekta i diobni bilans odobren od skupštine.

Isprave neophodne za upis u registar promjene oblika poslovnih subjekata

Član 43

1) Uz prijavu za upis promjene oblika poslovnog subjekta prilaže se odluka skupštine odnosno drugog organa poslovnog subjekta o promjeni oblika.

Promjena obaveznih podataka i statusne promjene

Član 44.

1) Na prijave odnosno sadržaj isprava uz prijavu za upis statusnih promjena i obaveznih podataka o subjektima upisa shodno se primjenjuju odredbe koje uređuju upis u registar osnivanja odgovarajućeg oblika poslovnog subjekta.

Isprave neophodne za upis u Registar podataka o postupku likvidacije, stečaja, zabrane obavljanja djelatnosti odnosno poslova i drugih činjenica koje su određene zakonom

Član 45.

1) Ako nadležni sud donese odluku o provođenju postupka likvidacije odnosno otvaranja postupka stečaja, sud nadležan u tom postupku dužan je dostaviti rješenje registarskom sudu. Registarski sud će po službenoj dužnosti, a po prijemu navedenog rješenja izvršiti upis tog rješenja. O prednjoj činjenici u Glavnoj knjizi Registra sačinjava se zabilješka koja sadrži naziv organa koji je donio rješenje, broj i datum rješenja i status postupka.

2) Ako nadležni organ donese odluku o zabrani obavljanja određene djelatnosti, odnosno poslova subjekta upisa, taj organ je dužan poslije pravosnažnosti te odluke da podnese zahtjev za upis u Registar zabrane obavljanja te djelatnosti s ovjerenim prijepisom te odluke. Sud će po službenoj dužnosti izvršiti upis zabrane obavljanja djelatnosti. O prednjoj činjenici, u Glavnoj knjizi Registra sačinjava se zabilješka koja sadrži naziv organa, broj i datum odluke i činjenicu zabrane konkretne djelatnosti.

3) Zabilješke se upisuju u Glavnu knjigu Registra, u dijelu predviđenom za napomene.

Posebna odobrenja kao uslov upisa u sudski registar

Član 46.

1) Ako je posebnim zakonima utvrđeno davanje saglasnosti, odobrenja, uvjerenja, ovlašćenja, potvrde ili drugih odgovarajućih akata, kao uslov za upis kod registarskog suda, uz prijavu za upis u Registar prilažu se i ti akti.

Poslovne prostorije subjekta upisa

Član 47.

1) Upis u Registar nije uslovljen postojanjem akta (rješenja, odobrenja ili potvrde) kojima se utvrđuju tehničke i druge karakteristike poslovnog prostora subjekta upisa odnosno odobrenjem za njegovo korišćenje, osim ako je to utvrđeno posebnim zakonom Republike Srpske za pojedine djelatnosti.

VIII POSTUPAK UPISA PODATAKA U REGISTAR PRIJAVA I ISPITIVANjE PRIJAVE ZA UPIS U REGISTAR

Podnošenje prijave za registraciju

Član 48.

1) Osnivač/i subjekta upisa prijavu za registraciju predaju lično ili putem ovlašćenog predstavnika/zastupnika odnosno punomoćnika.

2) Prijava za upis u Registar može biti predata i elektronskim putem ukoliko postoji mogućnost podnošenja i provjere elektronskog potpisa. Prijava za upis u Registar i registarske isprave mogu se predati i putem pošte. Prijavu podnesenu poštom mora potpisati lice ovlašćeno za zastupanje subjekta upisa.

3) Prijava predata na način opisan u stavu (2) ovog člana obavezuje sud na postupanje po istoj, ali rješenje o registraciji neće biti izdato do momenta mogućnosti provjere identiteta podnosioca prijave ili osnivača.

Obrazac prijave

Član 49.

1) Podnosilac prijave za registraciju subjekta upisa predaje popunjen i potpisan obrazac prijave za registraciju u registarskom sudu, zajedno sa potrebnim ispravama.

2) Prijava sadrži zahtjev za upis svih obaveznih opštih i posebnih podataka odnosno njihovih promjena u sudski Registar.

3) Pored podataka utvrđenih odredbama člana 13. ovog zakona, prijava za registraciju sadrži i broj lične karte odnosno putne isprave podnosioca prijave, osnivača subjekta upisa i ovlašćenog predstavnika/zastupnika subjekta upisa sa naznakom njegovog svojstva.

Postupak po prijemu prijave

Član 50.

1) Po prijemu prijave za registraciju sud provjerava identitet podnosioca prijave, isključivost firme subjekta registracije i uplatu dužne takse.

2) Prijava za registraciju u elektronskom obliku dostavlja se, odmah po prijemu iste, poreskom i po potrebi carinskom organu nadležnom prema mjestu sjedišta subjekta upisa radi pribavljanja poreskog identifikacijskog broja i carinskog broja.

3) Uz prijavu za registraciju, podnosilac prijave istovremeno predaje potrebne isprave utvrđene odredbom člana 22 ovog zakona, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Identitet podnosioca prijave

Član 51.

1) Podnosilac prijave identitet dokazuje ličnom kartom odnosno važećom putnom ispravom i odgovarajućom prijavom kod nadležnih organa unutrašnjih poslova. Sud u momentu prijema prijave utvrđuje identitet podnosioca prijave.

2) Obrazac prijave podnosilac predaje kao važeću i istinitu izjavu. U slučaju nesaglasnosti između utvrđenih i u prijavi prezentovanih ličnih podataka, sud može zatražiti dodatnu provjeru.

Načelo isključivosti firme poslovnog subjekta

Član 52.

1) Pod istom ili sličnom firmom ne mogu biti upisani kod istog suda koji vodi registar dva ili više poslovnih subjekata koja obavljaju istu ili sličnu djelatnost.

2) U slučaju potpune podudarnosti prijavljene firme sa već registrovanom firmom, sud će upozoriti podnosioca prijave na postojanje identične firme što predstavlja prepreku za registraciju. Prijava će biti zaprimljena i o istoj će odlučiti sud.

3) Ako je prijavljena za upis firma identična odnosno u potpunosti podudarna sa postojećom ili slična sa već registrovanom firmom, sud će zaključkom tražiti od podnosioca prijave da u roku koji ne može biti duži od 15 dana izmjeni prijavljenu firmu te uskladi isprave već priložene uz prijavu. U protivnom sud će odbiti prijavu za upis u registar.

4) Sud će omogućiti prije podnošenja prijave za upis u Registar, na zahtjev lica zainteresovanog za osnivanje i registraciju poslovnog subjekta provjeru isključivosti odabrane firme odnosno firme koju poslovni subjekt ima namjeru prijaviti za registraciju.

Postupanje nadležnog registarskog suda

Postupanje po prijemu prijave za registraciju

Član 53.

1) U postupku ispitivanja prijave, sud ispituje da li su za upis ispunjeni formalni i materijalni uslovi.

2) Formalni uslovi iz stava (1) ovog člana su: da je prijavu podnijela ovlašćeno lice, da je prijava predata na propisanom obrascu i potpisana od strane podnosioca, da su prijavi priložene sve propisane isprave u originalu odnosno ovjerenoj kopiji, da su iprave donesene u propisanom postupku odnosno da imaju propisani sadržaj, te da su ispunjeni drugi formalni uslovi predviđeni ovim zakonom i drugim propisima.

3) Materijalni uslovi iz stava (1) ovog člana su da je zahtjev za upis određenih podataka u saglasnosti sa ovim i drugim propisima kojim je utvrđena obaveza upisa tih podataka kao i sa odredbama opštih akata kojima su uređeni podaci, odnosno promjene koje se upisuju u Registar.

Ispitivanje prijave

Član 54.

1) Nadležni registarski sud će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema prijave provjeriti da li su uz prijavu za registraciju predate potrebne registarske isprave, te da li su iste u skladu sa posebnim propisima Republike Srpske kojima je uređeno osnivanje, organizacija i poslovanje pojedinačnih poslovnih subjekata.

2) Ako prijava za upis u Registar sadrži zahtjev koji ne odgovara zakonom propisanim uslovima ili ako isprava koja se prilaže prijavi ne sadrži sve podatke koji se upisuju u Registar ili ako u pogledu sadržine ne odgovara sadržini propisanoj zakonom ili ako nije donesena u postupku propisanom zakonom, sud će pozvati podnosioca prijave i zaključkom naložiti da izvrši neophodne ispravke u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

3) Ako podnosilac prijave ne postupi na način i u roku predviđenom odredbom stava (2) ovog člana, sud će odbiti prijavu za upis u Registar.

Ispitivanje isprava

Član 55.

1) Ako nadležni registarski sud posumnja u istinitost akta kojim se dokazuje činjenica koja je predmet upisa ili u zakonitost postupka po kome je akt donesen ili u zakonitost pravne radnje koja je predmet upisa, registarski sud će održati ročište za raspravu na koje će pozvati podnosioca prijave i eventualno lica kojima bi mogle biti poznate sporne okolnosti i donijeti odluku.

2) Ako nadležni registarski sud posumnja u postojanje neke činjenice od koje ovisi da li je zahtjev za upis u Registar u saglasnosti sa ovim i drugim zakonima, a sam nije ovlašćen da utvrđuje postojanje te činjenice, naložiće podnosiocu prijave da od nadležnog organa ili druge institucije pribavi odgovorajuću ispravu u određenom roku.

3) Ukoliko je za utvrđivanje činjenice iz stava (2) ovog člana nadležan drugi sud, nadležni registarski sud će obavijestiti podnosioca prijave i nadležni organ, odnosno instituciju iz stava (2) ovog člana da pred tim sudom pokrene postupak i da o tome izvjesti registarski sud. Kad registarski sud primi obavještenje da je pokrenut postupak, prekinuće postupak za upis u Registar do pravosnažnog okončanja tog postupka.

Greške u pisanju

Član 56.

1) Uočavanje očiglednih grešaka u pisanju, koje je moguće sa sigurnošću provjeriti i utvrditi temeljem podnesenih registarskih isprava, neće uzrokovati odlaganje daljeg postupka registracije, nego će se o istima sačiniti službena zabilješka, koju će prilikom prijema rješenja o registraciji potpisati i podnosilac prijave, a radi potvrde unosa ispravnih podataka u Registar.

IX ODLUKE NADLEŽNOG REGISTARSKOG SUDA

Odluke nadležnog registarskog suda

Član 57

1) U postupku upisa u Registar, sud odlučuje rješenjem ili zaključkom. Rješenjem se odlučuje o zahtjevu za upis osnivanja i svih promjena podataka od značaja za pravni promet, a koje se unose u Registar. Zaključkom sud odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje postupkom.

2) Nadležni registarski sud može odbiti prijavu za registraciju samo u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

3) O zahtjevu za upis u Registar odlučuje sudija pojedinac, a u drugom stepenu vijeće sastavljeno od trojice sudija.

4) U postupku za upis u Registar nije dozvoljeno vraćanje u pređašnje stanje i nema mirovanja postupka.

5) Protiv pravosnažnog rješenja o upisu u Registar nije dopuštena revizija niti ponavljanje postupka.

6) U postupku upisa u Registar, na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, shodno se primjenjuju odredbe važećih propisa o parničnom postupku.

Donošenje rješenja

Član 58.

1) Nadležni registarski sud donosi rješenje o zahtjevu za upis u Registar, po pravilu bez održavanja rasprave.

2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, sud može zakazati ročište kad ocjeni da je to neophodno radi izjašnjenja ili utvrđivanja odlučujućih činjenica.

3) Registarski sud može i izvan ročišta saslušati učesnika u postupku i drugog lica ako nalazi da je to potrebno radi unosa ispravnih podataka u Registar. Izgled i sadržaj rješenja o registraciji

Član 59.

1) Rješenje o upisu u Registar sadrži naziv i pečat nadležnog registarskog suda, ime i prezime sudije, datum donošenja rješenja i osnovne podatke utvrđene odredbama članova 13-21. ovog zakona.

2) Rješenje o registraciji izdaje se na obrascu koji sadrži osnovne javne podatke o subjektu upisa.

3) Rješenje o registraciji sadrži, pored matičnog broja subjekta upisa, i jedinstveni identifikacioni broj. Rješenje sadrži i carinski broj za poslovne subjekte koji se registruju za obavljanje spoljnotrgovinskog poslovanja u skladu sa odredbama člana 75. ovog zakona, ako je pribavljen.

4) Rješenje o registraciji je valjano na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, nezavisno od toga gdje je izvršena registracija.

5) Rješenje kojim se odbija zahtjev ili odbacuje prijava podnosioca prijave ili ako se istim rješava o prijedlozima učesnika koji su međusobno suprotni obavezno sadrži uvod, izreku i obrazloženje.

Zaključak

Član 60.

1) Zaključak sadrži naziv suda, ime sudije, datum donošenja zaključka, firmu odnosno naziv subjekta upisa i predmet prijave, nalog subjektu upisa da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke prijave odnosno ispravi ili pribavi određene isprave od nadležnog organa odnosno institucije, kao i pravne posljedice nepostupanja po zaključku.

Ispravke rješenja

Član 61.

1) U slučaju nesaglasnosti između podataka upisanih u Registru sa podacima u rješenju o registraciji, nadležni registarski sud će, po službenoj dužnosti ili na zahtjev subjekta upisa, dostaviti subjektu upisa ispravljeni prijepis rješenja sa naznakom da se istim zamjenjuje prethodno rješenje.

2) Očigledne pogreške u rješenju o registraciji i podacima unesenim u Registar, nadležni registarski sud će ispraviti rješenjem po službenoj dužnosti ili na zahtjev subjekta upisa. Ispravka se upisuje umjesto postojećeg podatka, i sud će izdati novo rješenje kojim se zamjenjuje ispravljeno.

3) U slučaju situacija navedenih u stavovima (1) i (2) ovog člana, subjekti upisa neće snositi dodatne troškove.

Povlačenje prijave za upis u Registar

Član 62.

1) Podnosilac prijave može povući prijavu za upis u Registar do donošenja pravosnažnog rješenja.

2) Kad podnosilac prijave povuče prijavu za upis u Registar, sud rješenjem obustavlja postupak.

X PRAVNA SREDSTVA

Pravo žalbe

Član 63.

1) Protiv rješenja o upisu u Registar zainteresovano lice može izjaviti žalbu u roku od 8 dana od dana prijema.

2) Pravo na žalbu ima subjekat upisa kao i lice koje za to ima pravni interes.

3) Lice koje smatra da su mu rješenjem o upisu povrijeđena prava i na zakonu zasnovani interesi, a nije mu dostavljen prijepis rješenja, žalbu može podnijeti u roku od 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja upisa.

4) Protiv zaključka žalba nije dopuštena.

Postupak suda po žalbi

Član 64.

1) Povodom žalbe, nadležni registarski sud može zahtjev za upis riješiti drugačije u slučaju da utvrdi da je žalba osnovana, a nije neophodno provoditi dopunski postupak i ako se time ne vrijeđaju prava drugih lica utemeljena na pobijanom rješenju.

2) Nadležni registarski sud može odbaciti neblagovremenu, nepotpunu ili nedopuštenu žalbu.

3) Ukoliko nadležni registarski sud ne postupi u skladu s odredbama stavova (1) i (2) ovog člana, dužan je spis predmeta dostaviti nadležnom drugostepenom sudu u roku od 8 dana na odlučivanje.

Odluke drugostepenog suda po žalbi

Član 65.

1) Rješavajući po žalbi drugostepeni sud će:

 1. odbaciti žalbu kao neblagovremenu, nepotpunu i nedozvoljenu ako to nije učinio registarski sud;

 2. odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi rješenje registarskog suda;

 3. uvažiti žalbu i rješenje registarskog suda ukinuti, a predmet vratiti na ponovni postupak; ili

 4. preinačiti rješenje registarskog suda.

Razlozi za preinačenje rješenja registarskog suda

Član 66.

1) Drugostepeni sud će preinačiti rješenje registarskog suda:

 1. ako je registarski sud pogrešno ocijenio isprave, a rješenje suda je zasnovano isključivo na tim ispravama;

 2. ako je registarski sud iz činjenica koje je utvrdio izveo nepravilan zaključak o postojanju drugih činjenica, a na tim činjenicama je zasnovano rješenje; i

 3. ako je činjenično stanje pravilno utvrđeno, a registarski sud je pogrešno primijenio materijalno pravo.

2) Na osnovu rješenja iz stava (1) ovog člana kojim se određuje upis ili odbija zahtjev za upis u sudski registar, registarski sud će, po službenoj dužnosti, izvršiti upis u sudski registar, odnosno izvršiti brisanje upisa.

XI POSTUPAK UPISA PODATAKA ZNAČAJNIH ZA PRAVNI PROMET I NjIHOVIH IZMJENA

Izmjene podataka registra

Član 67.

1) Registrovani poslovni subjekti će prijaviti za registraciju nadležnom registarskom sudu sve izmjene podataka od značaja za pravni promet u roku od 30 dana od dana nastanka tih promjena. Smatra se da je izmjena nastala danom realizacije odluke o izmjeni.

2) Svaka izmjena obaveznih podataka unosi se pored postojećeg podatka koji se mijenja, sa datumom izvršene izmjene.

3) U slučaju izmjena podataka od značaja za pravni promet ili prestanka subjekta upisa, u registar se unose aktuelni podaci pored postojećih. Registar će sadržavati podatak da je subjekt upisa u postupku stečaja ili likvidacije, a u skladu sa važećim propisima Republike Srpske, kao i svaki drugi aktuelni status registrovanog subjekta upisa.

4) U slučaju izmjene podataka o činjenicama koje se upisuju u napomenu Glavne knjige Registra, u Glavnoj knjizi Registra ostaje samo aktuelno stanje odnosno status. Ranije stanje, u formi službene zabilješke se ulaže u Zbirku isprava Registra.

XII POSTUPAK BRISANjA IZ REGISTRA

Brisanje iz registra

Član 68.

1) Za brisanje iz registra nadležan je nadležni registarski sud.

2) Lice koje ima pravni interes može nadležnom registarskom sudu podnijeti zahtjev za brisanje neosnovanog konačnog upisa.

3) Zahtjev naveden u stavu (2) ovog člana može se podnijeti u roku od 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 90 dana od dana objavljivanja istog u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Razlozi za brisanje iz registra

Član 69.

1) Nadležni registarski sud će brisati neosnovani upis na zahtjev lica koje ima pravni interes ili po službenoj dužnosti u slučaju da se u postupku utvrdi:

 1. da je upis izvršen bez podnošenja propisane isprave;

 2. da su nakon donošenja rješenja o upisu propisani drugi uslovi za registraciju poslovnog subjekta, a poslovni subjekt je propustio iste u propisanom roku uskladiti; i

 3. u drugim slučajevima u kojima je po zakonu upis bio nedopustiv ili je naknadno postao nedopustiv.

Postupak suda po zahtjevu za brisanje

Član 70.

1) Nadležni registarski sud će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu zainteresovanog lica, obavijestiti subjekat upisa o pokrenutom postupku brisanja odnosno podnesenom zahtjevu, zajedno sa pozivom poslovnom subjektu da se u određenom roku izjasni o zahtjevu i/ili dostavi neophodne isprave.

2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, nadležni registarski sud će zakazati ročište radi utvrđivanja odlučujućih činjenica. Na ročište će se pozvati subjekt upisa čije se brisanje traži i podnosilac zahtjeva za brisanje subjekta upisa.

3) Po ocjeni utvrđenih činjenica sud će donijeti rješenje o brisanju konačnog upisa ili o obustavljanju postupka odnosno odbijanju zahtjeva za brisanje.

4) Neosnovani upis briše se po pravosnažnosti rješenja o brisanju donesenom u ovom postupku i o tome se obavještavaju organi utvrđeni odredbom člana 77. ovog zakona.

Brisanje subjekta upisa po zahtjevu posebne kategorije podnosilaca zahtjeva

Član 71.

1) Posebna kategorija podnosilaca zahtjeva obuhvata:

 1. ministarstvo unutrašnjih poslova;

 2. carinsku upravu;

 3. poresku upravu; i

 4. finansijsku policiju.

2) Lice koje pripada posebnoj kategoriji podnosilaca zahtjeva može pokrenuti postupak brisanja subjekta upisa iz registra iz razloga kako slijedi:

 1. ako su lažne isprave odnosno lažne informacije korišćene za upis u registar;

 2. ukoliko su lažne isprave odnosno lažne informacije korišćene za produženje sudske registracije;

 3. ako postoji poreski odnosno carinski dug nekog od osnivača subjekta upisa, a poslovni subjekt – dužnik je već brisan iz registra.

 4. ukoliko se subjekt registracije koristi ili je korišćen za organizovani kriminal.

Postupak suda po zahtjevu za brisanje podnesenom od strane posebnih kategorija podnosilaca zahtjeva

Član 72.

1) Postupak po zahtjevu za brisanje je hitan.

2) U roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva za brisanje iz registra, nadležni registarski sud će uz obavjest subjektu upisa o podnesenom zahtjevu, zakazati ročište za raspravu, te na isto pozvati subjekt upisa čije se brisanje traži i podnosioca zahtjeva i po potrebi zainteresovane strane.

3) Obavještenje iz stava (1) ovog člana biće upućeno na raspoloživu adresu sjedišta subjekta upisa iz registra za dostavljanje pismena i adresu pribavljenu i predloženu od strane podnosioca zahtjeva.

4) Izostanak sa ročišta za raspravu odnosno izostanak pismenog izjašnjenja na zahtjev za brisanje ne spriječava sud da donese rješenje o brisanju iz registra subjekta protiv koga je podnesen zahtjev.

5) Ročište za raspravu po podnesenom zahtjevu za brisanje, nadležni registarski sud je dužan zakazati u roku predviđenom u stavu (1) ovog člana, najkasnije 30 dana od dana prijema zahtjeva za brisanje.

Odluke suda po zahtjevu za brisanje

Član 73.

1) U slučaju neuredne dostave zahtjeva i poziva na ročište za raspravu po zahtjevu za brisanje, sud će podneseni zahtjev i poziv za ročište za raspravu objaviti u „Službenom glasniku Repulike Srpske“ i na oglasnoj tabli suda, 2 dana od dana obavještenja o neurednoj dostavi.

2) Uz objavljivanje poziva iz stava (1) ovog člana, sud će pozvati zainteresovane strane da se izjasne o predloženom brisanju.

3) Zainteresovane strane, u smislu ove odredbe, jesu:

 1. povjerioci subjekta upisa;

 2. lica koja imaju pravni interes u subjektu upisa;

 3. članovi subjekta upisa; i

 4. lica ovlašćena za zastupanje subjekta upisa.

4) Pravosnažno rješenje o brisanju subjekta upisa se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na oglasnoj tabli suda.

5) O pokrenutom postupku za brisanje subjekta upisa, u skladu sa odredbama člana 45. se po službenoj dužnosti upisuje napomena u Glavnu knjigu Registra. Konačno brisanje unosi se po pravosnažnosti rješenja o brisanju poslovnog subjekta iz Registra.

6) Registar sadrži spisak brisanih subjekata upisa. Osnivač brisanog subjekta upisa ne može prijaviti za registraciju novi subjekt upisa sve dok postoje okolnosti koje su predstavljale razlog za brisanje odnosno posljedice odluka nadležnog organa koje su prethodile brisanju subjekta upisa.

XII PRIBAVLjANjE JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIONOG BROJA, PRIBAVLjANjE CARINSKOG BROJA I UTVRĐIVANjE PRETEŽNE I SPOREDNE DJELATNOSTI

Postupak nadležnog poreskog organa

Član 74.

1) Prijava za osnivanje subjekta upisa i upis dijela subjekta upisa sud će odmah dostaviti nadležnom poreskom organu prema sjedištu subjekta upisa za dobijanje jedinstvenog identifikacionog broja.

2) Uz prijavu iz stava (1) ovog člana sud će pozvati nadležni poreski organ da u roku od 3 dana od prijema prijave dostavi jedinstveni identifikacioni broj. Nadležni poreski organ je dužan dostaviti jedinstveni identifikacioni broj odnosno podbroj u roku od 3 dana od dana prijema prijave za registraciju ili obavijestiti sud o razlozima nedostavljanja istog.

3) Nadležni poreski organ će u roku iz stava (2) ovog člana dostaviti jedinstvenii identifikacioni broj za subjekt upisa i jedinstveni identifikacioni podbroj za dio preduzeća odnosno poslovnu jedinicu.

4) Razlog za odbijanje izdavanja jedinstvenog identifikacionog broja može biti postojanje poreskog duga osnivača subjekta upisa.

5) Dodjela jedinstvenog identifikacionog broja ne oslobađa poreskog subjekta obaveze poreske registracije poslovnog subjekta kod nadležnog organa odnosno dostave poreskom organu podataka propisanih posebnim zakonom.

6) Ako nadležni poreski organ ne dostavi jedinstveni identifikacioni broj i podbroj u ostavljenom roku, sud neće donijeti rješenje o registraciji poslovnog subjekta. Sud će izdati rješenje o registraciji poslovnog subjekta odmah po dostavljanju jedinstvenog broja, bez dodatnih troškova po poslovnog subjekta.

7) U slučaju da se jedinstveni broj ne dostavi u roku od 12 mjeseci od dana donošenja prijave sudu, sud će odbaciti prijavu.

8) Jedinstveni identifikacioni broj i podbroj su jedinstveni na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Registracija spoljnotrgovinskog poslovanja

Član 75.

1) Prijava za upis osnivanja subjekta upisa koji registruje spoljnotrgovinsku djelatnost sud će dostaviti nadležnom carinskom organu za dobijanje carinskog broja.

2) Uz prijavu za upis iz stava (1) ovog člana, sud će pozvati nadležni carinski organ da u roku od 3 dana od prijema prijave dostavi carinski broj.

3) Ako nadležni carinski organ ne dostavi carinski broj u ostavljenom roku, sud će izdati rješenje o registraciji bez carinskog broja.

Utvrđivanje osnovne (pretežne) i sporedne djelatnosti

Član 76.

1) Prijavu za upis osnivanja subjekata upisa i upisa dijela preduzeća, odnosno poslovne jedinice, registracioni sud će dostaviti nadležnom statističkom organu radi utvrđivanja osnovne (pretežne) djelatnosti, odnosno radi utvrđivanja sporedne djelatnosti.

2) Utvrđivanje osnovne (pretežne) djelatnosti subjekata upisa i sporedne djelatnosti subjekata upisa i sporedne djelatnosti za dio preduzeća, odnosno poslovne jedinice, utvrđuje se na osnovu posebnih propisa.

3) Prijava za osnivanje subjekta upisa i upis dijela subjekta upisa sud će odmah dostaviti nadležnom statističkom organu radi utvrđivanja osnovne (pretežne) djelatnosti, odnosno radi utvrđivanja sporedne djelatnosti.

XIV OBAVEZNA OBAVJEŠTENjA

Obavezna obavještenja

Član 77.

1) Nadležni registarski sud će rješenje o registraciji osnivanja odnosno statusne promjene poslovnog subjekta po donošenju dostaviti slijedećim tijelima:

 1. poreskom organu nadležnom prema sjedištu subjekta upisa / upravi za indirektno oporezivanje;

 2. opštini nadležnoj prema sjedištu subjekta upisa;

 3. statističkom uredu i privrednoj komori;

 4. zavodu za penziono i invalidsko osiguranje prema sjedištu subjekta upisa radi registracije;

 5. carinskom organu nadležnom prema mjestu sjedišta subjekta upisa ukoliko je subjekt upisa registrovan za spoljnotrgovinsko poslovanje; i

 6. nadležnim regulatornim tijelima, u skladu sa posebnim propisima koji utvrđuju uslove i izdaju dozvole odnosno odobrenja za obavljanje pojedinih djelatnosti, ako je subjekt upisa registrovan za takvu djelatnost.

XV DODATNE USLUGE REGISTRA

Dostupnost podataka telekomunikacijskom mrežom ili putem informatičkog medija

Član 78.

1) Državnim, entitetskim i organima Brčko Distrikta se mora obezbijediti pristup podacima unesenim u Glavnu knjigu Registra putem telekomunikacijske mreže ili informatičkog medija.

2) Rješenje o upisu u Registar trenutno je dostupno svim registarskim sudovima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Izdavanje izvoda iz Registra

Član 79.

1) Svi registarski sudovi u Republici Srpskoj dužni su omogućiti svakom zainteresovanom licu uvid u podatke Glavne knjige Registra odnosno izdati izvod iz iste nezavisno o nadležnosti tog suda za registraciju tog subjekta.

2) Ovjeren izvod iz Registra izdat od strane bilo kojeg izvoda iz registarskog suda predstavlja javnu ispravu na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Informacije i upute

Član 80.

1) Na zahtjev zainteresovanog lica, nadležni registarski sud je dužan dati informacije o postupku registracije kako je regulisano ovim zakonom.

XVI KAZNENE ODREDBE

Član 81.

1) Novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM kazniće se odgovorno lice u sudu u slučaju da:

 1. ako Glavnu knjigu Registra odnosno Zbirku isprava ne vodi i čuva u skladu sa odredbama člana 8 stav (6);

 2. ako od podnosioca prijave za registraciju odnosno od učesnika u postupku registracije zatraži isprave ili podatke koji ovim zakonom ili drugim propisom nisu predviđeni kao uslov za upis u Registar;

 3. ako bez osnovanog razloga zainteresovanoj osobi ne omogući uvid u podatke Registra, odnosno na njen zahtjev ne izda izvod iz Registra;

 4. ako bez osnovanog razloga ne izda rješenje o registraciji u roku propisanom ovim zakonom.

2) Odgovornim licem u smislu ovog člana smatra se lice zaduženo za izvršavanje poslova iz stava (1) ovog člana.

XVII ROKOVI

Rok za izdavanje rješenja o registraciji poslovnog subjekta

Član 82.

1) Nadležni registarski sud će izdati rješenje o registraciji u roku od 5 dana od dana uredno predate prijave.

2) Ukoliko nadležni registarski sud utvrdi da postoje nedostaci zbog kojih ne može izvršiti registraciju u skladu s odredbama ovog zakona, obavijestiće podnosioca prijave da u određenom roku otkloni konkretne nedostatke.

XVIII OBJAVLjIVANjE UPISA

Objavljivanje rješenja o registraciji

Član 83.

1) Pravosnažno rješenje o registraciji se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Uspostavljanje jednoobraznog Registra

Član 84.

1) Uspostavljanje baze podataka odnosno Registra i organizovanje registarskih sudova na teritoriji Republike Srpske biće provedeno u rokovima predviđenim Okvirnim zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini.

2) Preuzimanje podatka o postojećim subjektima upisa iz dosadašnjih registara nadležnih sudova biće obezbijeđeno u rokovima predviđenim Okvirnim zakonom. Iz dosadašnjih registara će biti preuzete sve utvrdive činjenice i isprave, na temelju kojih je moguće formirati Glavnu knjigu Registra i Zbirku isprava Registra pojedinačno za svaki subjekt upisa, sa svim obaveznim podacima, kao i registarske isprave koje su arhivirane u dosadašnjim registrima, a po preuzimanju navedenih podataka i isprava, raniji upis prestaje biti aktivan.

3) U slučaju da se prilikom preuzimanja, na osnovu podataka i isprava utvrdi da neki subjekt upisa nije aktivan nadležni registarski sud će pozvati subjekt upisa na adresu iz dostupnih isprava, odnosno Registra, da se u roku od 30 dana izjasni o statusu, odnosno da dostavi potrebne podatke odnosno isprave.

4) Ako subjekt upisa ne postupi po traženju nadležnog registarskog suda u roku iz stava (3) ovog člana, nadležni registarski sud će informaciju o subjektu upisa zatražiti od nadležnog poreskog organa prema sjedištu subjekta upisa.

Funkcionisanje sistema

Član 85.

1) Ministarstvo pravde Republike Srpske je dužno osigurati softverski program, tehničku ispravnost, održavanje i trenutnu isporuku elektronskih podataka Glavne knjige Registra, kao i funkcionisanje sistema registracije.

2) Ministar pravde Republike Srpske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o korištenju, tehničkim karakteristikama i održavanju elektronskog dijela Registra.

Stupanje na snagu

Član 86.

1) Zakon o registraciji poslovnih subjekata Republike Srpske stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a njegova primjena u roku od 60 dana, računajući od dana stupanja na snagu ovog zakona..

2) Danom početka primjene ovog zakona, Zakon o upisu u sudski registar („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/98, 37/01, 24/03 i 39/03), kao i svi provedbeni propisi doneseni na osnovu tog zakona kojima je regulisan postupak registracije poslovnih subjekata, prestaju da važe.

3) Propisi koji su suprotni odredbama ovog zakona će biti usaglašeni sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Broj: 01-204/05
Datum: 06. april 2005. godine
PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE
Dušan Stojičić

EU bankovni račun sa MasterCard karticom za svakoga sa EU adresom

Kontakt za poslovne usluge, offshore kompanije ili financijsku podršku

Napišite nam poruku do 1000 znakova
Ime i prezime kompletno
Vaša email adresa obavezno
Broj telefona sa prefiksom države
Napišite u kojem ste gradu Već ćemo znati državu...
 • Offshore kompanije
 • Otvaranje offshore kompanije treba se otvoriti pažljivo, misleći pri tome na sigurnost, privatnost i zaštitu biznismena koji se upušta u osnivanje takve offshore firme. Vaša privatnost kod osnivanja offshore kompanije je sa nama sigurno, jer mi informacije o vama ne držimo u vašoj državi. Naša komunikacija je šifrirana, a papirni dokumenti se nalaze samo u offshore državi, a sve informacije o vama se čuvaju na šifriranom hard disku i backup hard diskovima. Čak ni krađom hard diska, nemoguće je doći do informacija o vama. Fakture i poslovne knjige se ne nalaze u vašoj državi. Tako osnivanje offshore kompanije ostaje kompletno anonimno u odnosu na bilo kakve organe, porezne inspekcije ili druge grabljivice.
 • Otvaranje kompanije
 • Otvaranje offshore kompanije trebate uraditi onda kad znate svoj cilj i svrhu. Prije nego što se odlučite za otvaranje offshore kompanije, kontaktirajte nas da dobijete ispravne savjete jer većina ljudi napravi banalne greške i pogrešno krene u biznis i poslovanje sa offshore kompanijom. Ako nam napišete šta želite da ostvarite, onda možemo i da vam damo ispravan savjet, koja vrsta offshore kompanije ili offshore tvrtke, će vam dati najviše pogodnosti, prednosti ili poslovnih mogućnosti. Pogrešan izbor može biti izbor "kako ste to čuli" od nekoga. Na primjer možda želite osnovati Delaware kompaniju. Mi to svakako brzo možemo odraditi za vas. Ali, možda u vašem poslu ili u transakcijam koje obavljate u Evropi, jedna Delaware kompanija ne odgovara i može da ugrozi poslovnu situaciju. Svrha otvaranja offshore kompanija je zaštita privatnosti, imovine i poslovne pogodnosti koje možete ostvariti. Ukoliko osnivanjem offshore kompanije dovodite sebe ili svoje najbliže u bilo kakve rizike, onda se takvo osnivanje suprotstavlja ideji da želite da se zaštitite od financijskih grabežljivaca, da želite da osigurate svoju privatnost i da želite da uživate u poreznim olakšicama i poslovnim pogodnostima koje se pružaju kroz offshore kompanije.